Dagordning till årsmöte för Vanadis Aikidoklubb 2024

 • Mötet öppnas.
 • Fastställande av röstlängd för mötet.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • Val av protokolljusterare tillika rösträknare.
 • Fråga om mötet är utlyst i behörig ordning.
 • Fastställande av dagordning.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023.
 • Styrelsens förvaltningsberättelse för 2023.
 • Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.
 • Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
 • Val av ny styrelse:
  • Ordförande – för en tid av ett år.
  • Halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år.
  • Resten av ledamöterna för en tid av ett år.
  • Bland övriga ledamöter välja en kassör och en sekreterare.
  • Välja representanter att representera föreningen på distrikts- och förbundsmöten.
 • Bestämma vilka som tecknar föreningens firma.
 • Val av revisorer.
 • Val av valberedning.
 • Fastställande av medlemsavgift.
 • Behandling av styrelsens förslag på verksamhetsplan för 2024.
 • Behandling av styrelsens övriga frågor.
 • Behandling av inkomna motioner.
 • Övriga frågor.
 • Mötets avslutande.

Denna webbplats använder cookies för att samla in statistik. Genom att fortsätta använda denna sida accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer